วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อ พระไตรปิฏก และ อรรถกถาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่มเล่มที่ 10 หน้า 465


สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑


เล่มที่ 10 หน้า 490
การให้ไม่จัดเป็นบุญ แต่โลกสมมติว่าเป็นบุญมี ๕ คือ ให้น้ำเมา ๑
ให้มหรสพ ๑ ให้สตรี ๑ ให้โคผู้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑


 
http://www.tripitaka91.com/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]

Online