วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อ พระไตรปิฏก และ อรรถกถาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่มเล่มที่ 10 หน้า 465


สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑


เล่มที่ 10 หน้า 490
การให้ไม่จัดเป็นบุญ แต่โลกสมมติว่าเป็นบุญมี ๕ คือ ให้น้ำเมา ๑
ให้มหรสพ ๑ ให้สตรี ๑ ให้โคผู้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑


 
http://www.tripitaka91.com/

ความคิดเห็น:
ขอบคุณคับ
 
พระไตรปิฏก  เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า  ถ้าท่านอยากเข้าถึงพระธรรม  ให้ท่านปฏิบัติเถอะครับ.
 
แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]

Online